ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ และมาตรการผ่อนคลาย COVID-19 ระยะที่ 4 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้รับการอนุมัติในที่ประชุมแล้ว และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ระบุเรื่องนี้ไว้ว่า “การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563”

กิจการ กิจกรรม ที่ยังไม่อนุญาตเปิดให้บริการ

         1. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

         2. สถานประกอบการ อาบ อบ นวด ยังไม่สามารถดำเนินการได้